WhatsApp Image 2020-10-16 at 11.14.04 AM

Money Hack

பணத்தைப் பற்றிய அறிவியல் பூர்வ ரகசியங்கள்

பொருள் இல்லாதவர்க்கு இவ்வுலகம் இல்லை

பணத்தை முறையாக நிர்வாகம் செய்து பணக்காரர் ஆகலாம்.

ஆன்லைன் பயிற்சி

கட்டணம்: *300

வரும் 18 ஞாயிறு

7pm to 9:30pm

To know more details :
https://wa.me/918124112369?text=money

WhatsApp Image 2020-10-15 at 12.51.32 PM

Power Point Presentation

“Powerpoint presentations are a kind of theater, a kind of augmented stand-up. Too often it’s a boring and tedious genre, and audiences are subjected to the bad as well as the good.”

Live Training on Ms Power Point via ZOOM

Trainers
தமிழா KARTHIC, Jayakumar, Sakthi Ammu

Date : 18th October
In Tamil : 10am to 12pm
In English : 2pm to 4pm

COURSE CONTENT (Let’s Power Ur Presentation)

 • To Record the session in ppt
 • To Use as designing software ( Easy Edit of Image )
 • To cut the video easily
 • To do Rehearsal of training
 • Creating a unique Template
 • Text box and smart arts
 • Concept of Hyperlink
 • Inserting & Adding effects to Tables , Graphs , Images , Movies , Sounds , Shapes & Smart Art Animations and Slide transitions.
 • Security To ppt

Investment : 500 rs Only

https://www.facebook.com/events/347813633301245/

To Register
http://tiny.cc/registertask

To Pay Online
https://imjo.in/TgbXzv

Slide8-1

SendApp for your marketing campaigns for WHATSAPP

Use your new SendApp software to target your customers in a targeted way.

Save time using SendApp
SendApp allows you to create a marketing campaign with your messaging app. Send personalized, advertising and information messages to your chat contacts and even more to other contacts with SendApp it’s really simple. So get to work with an all-in-one marketing platform that keeps up with modern communication. No technical skills are required: just personalize your message with Texts, Images, Emojis, Videos and Links to create a successful advertising campaign with just a few clicks.

Video Making Master

How to Create Attractive Videos

 • White Board Animation
 • Glass Board Video
 • YouTube Videos

Let’s Learn the FANTASTIC Skill of GenZ Marketing Strategy! Its’s Video Making Skills!
No need of Technical Skill or Design Skills

“Business decision makers LOVE online video because it gives them the most amount of information in the shortest amount of time.

Tamizha Karthic is sharing his own Experience to help Trainers and Business Persons

Date : 11.10.2020 (sunday)
Time : 11.00AM TO 1.00PM

Investment : Rs.400 Only

To Know more :
https://www.facebook.com/events/336640340921953/

To Register :
http://tiny.cc/registertask

To Pay:
https://imjo.in/reNFEn

MASS

Webinar on Increasing Memory Power

MASS

Webinar on increasing memory power

3 Days Live Training on
Memory Acceleration & Simulation Strategies (MASS).

(Exclusive for students)

 

Amount – Rs.500/- only
Date – 25th, 26th, 27th Aug 2020
Time – 04:00pm to 05:30pm

By
Shri S Nagalingam IRS (rtd)., Memory Sculptor, Nikhil Foundation.

Contact: 97903 55590
99948 27927

https://www.facebook.com/events/2099736700158434/

To Register :
http://tiny.cc/registertask

To Pay Online
https://imjo.in/gYcQku

Regards:
SIR & TASK

blog 5

Mapusha was a great Leader ??? #The_Lion_King

While watching the movie- The Lion King we all feel that Mapusha was a strong king and yet he was cornered and kill and we feel bad. But on a second look you will see that- He was not that strong. A person is as strong as his weakness. And Mapusha had few… 1.He knew that Scar was a trouble and yet did not pay much attention to it . 2.Nor did he take any action to stop Scar. 3.His intelligence department was not strong. 4.After the first attempt…he should have done investigation on why Simba and Lara did what they did. And hence he paid the price and so did the rest of the kingdom. 

The same thing happens with all of us. Let’s know what we don’t know. It’s our duty to overcome our weaknesses to get succeed.

blog 1

Art of Saying NO !!

Ever saidyes when you virtuallyprefer to say no? Many of us, including me fall victim to this. My Well wishers Used to Say don’t do all the help or support to everyone which makes my work delay or incomplete. 
For instant me and one of my trainer were getting ready for a training program. We plan to meet at a temple by 9:00 a.m. along with my car. As his home was for away he asked me to pick up at his home. I usually say yes for everything. But after my well wishers advice I was thinking about my situation and environment. I clearly told him that as it was school time the place will be too rush so if I took my car and I was crossing all those school area and reaching his place means we may late to the training program so I just said NO to him and asking to come to the temple itself.
And one more incident., Everyone used to say what we will think that will be happening. It Is really true. I am a proud member of Nikhil Foundation. We had our trainers update once, during that time are director Mr. Soundar nagalingam has given me the same title on the spot as “art of saying no”. and he told me that I am the one who need to improve on this title so prepare for this and present well. As per his wish I did my level best with an activity called as “Yes or No”.

NO : Next Opportunity

blog 4

OutBound Training For leather factory employees

It was a fantastic session for a leather factory employees at vaniyambadi. 
Thank you so much Rajkumar sir for your love and blessings. 
Really it was a goosebumps moment when we get standing ovation after the session.
And the second happiness is when the participants says that they will implement what they have learned.
Then the real happiness for any facilitator is to see the outcome as their growth.
Heartfelt Thanks to MD, GM, and all directors for their wonderful hospitality and humble discussion about the upcoming sessions

#ABC

#Corporate 

#OutBoundTraining

#LifeLongLearning

blog 3

Which will make you happy ???

Last 6 days we totally were busy in manufacturering a big quantity paper pencil order for Malaysia client.

Even my cousin sister joined with our tamizha team for the completion of the project.

So as she has requested we all went to a movie today. While returning from theatre, near to my grandma home one stranger left his bike key., Unfortunately that key make my bike puncture. That time he was searching for his key. While I was returning the key he was so sad for my bike. I simply smiled at him and told that I will be taking care of it.

Before that he was afraid that I may demand for some money. At last he said thank you to us and he went.

Whenever we are helping others that will make us happy. I always believe helping hands are better than praying lips.

Helping is not only what we do something to others, sometimes it is also which we do nothing to make others happy !!